Table:     TSTCT
Displayed Fields:  3 of  3 Fixed Columns:        2 List Width 0250
---------------------------------------------------------------------
| |SPRSL|TCODE         |TTEXT                |
---------------------------------------------------------------------
| |D  |/1BEA/BBEA_BD_01   |Fakturabelege bearbeiten      |
| |E  |/1BEA/BBEA_BD_01   |Maintain Billing Documents     |
| |E  |/1BEA/BBEA_BD_02   |Transfer Billing Docs to Accounting |
| |D  |/1BEA/BBEA_BD_02   |Fakturabelege an das RW ?erleiten |
| |D  |XSLT_TOOL       |XSLT Tool starten          |
| |D  |XXTH         |test                |
---------------------------------------------------------------------

Comments

Add a new Comment